B - Máy làm giầy

B01 - Modelleria e taglio

B01.01 - Hệ thống CAD

b0101-cad.png
Phần mềm thiết kế 2D-3D CAD với các mức độ hoạt động khác nhau để định nghĩa các dòng phong cách, mô hình tạo mẫu nhanh, phân loại hàng loạt, quản lý sản xuất, vv .. Hệ thống CAD giúp thiết kế và thay đổi thiết kế nhanh hơn. Hiệu quả và lợi thế của hệ thống CAD so với các hệ thống truyền thống được nhân rộng khi được tích hợp với các hệ thống tự động để sản xuất các bộ phận hoặc linh kiện. Đây là CAD / CAM (Computer-Aided Design Computer Aided Manufacturing), cho phép chuyển đổi trực tiếp thiết kế thành các chỉ thị cho máy móc.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next