ب. آلات صنع الأحذية

B08 - Gestione movimentazione e impiantistica

ب 08. 06 مصانع الأحذية الجاهزة

b0806-turnkey.png
توفير الإمدادات لمصانع الأحذية الجاهزة. التخطيط التنفيذي، التصميم النهائي، والتركيب والاختبار وبدء الإنتاج.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Rivenditori

Prev
Next