ب. آلات صنع الأحذية

B08 - Gestione movimentazione e impiantistica

ب 08. 05 - معالجات التحميل والتفريع

b0805-manipolatore.png
الروبوتات وأجهزة التعامل مع المنتج شبه النهائي لتحميل والتفريغ من أجهزة النقل. تعمل عموما على طول خطوط تصنيع الحذاء الآلية.
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati forniti tramite la compilazione di questo form saranno trattati da Assomac per dare riscontro alle vostre richieste e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Produttori

Prev
Next

Rivenditori

Prev
Next